Od 2016 r. nowy kod świadczenia/przerwy w drukach ZUS

Od 1 stycznia 2016 r. za sprawą ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217) wprowadzony zostanie nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie rodzicielskie. Wypłacane ono będzie, co do zasady, w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Skorzystać z niego będą mogli (od tego dnia) rodzice i opiekunowie dzieci nieposiadający uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, skutkujące uzupełnieniem miesięcznej kwoty zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, gdy jest ona niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego.

 

W związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych (...).

Zasadniczym celem nowelizacji tego rozporządzenia (uwzględniającym opisane zmiany) jest dodanie w załączniku nr 18 w części XI. Kod świadczenia/przerwy w dziale 3. Rodzaj świadczenia i przerwy po wyrazach "328 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego" wyrazu "329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego". Nowy kod świadczenia/przerwy pozwoli jednoznacznie ustalić, o jaki rodzaj świadczenia chodzi.

Ponadto zmodyfikowano wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w zakresie odblokowania w bloku V. pola 04. Dzięki temu płatnicy wypłacający zasiłki macierzyńskie i wyrównujący ich wysokość do kwoty świadczenia rodzicielskiego będą mogli w nim wykazać kwotę dopłaty (podlegającą refundacji z budżetu państwa). Dodatkowo w druku tym wprowadzono zmiany porządkujące, polegające na rozszerzeniu pól, w których są wykazywane składki, w celu umożliwienia płatnikom składek wykazywania wysokich kwot składek, bez konieczności składania więcej niż jednego kompletu dokumentów rozliczeniowych.

Proponuje się, aby rozporządzenie nowelizujące weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z uwagi na wejście w życie przepisów dotyczących świadczenia rodzicielskiego.

Zapraszamy do współpracy
MR Biuro Rachunkowe Wrocław 50-541 Wrocław, Armii Krajowej 6b/6