Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców w październiku 2015 r.

Przedsiębiorcy, którzy dokonują lub przyjmują płatności związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, muszą je realizować za pośrednictwem swojego rachunku bankowego, jeżeli:

  • drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca (czyli transakcja jest dokonywana pomiędzy przedsiębiorcami) oraz
     
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Kwotę 15.000 euro przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Średni kurs euro z dnia 30 września 2015 r. wyniósł 4,2386 zł (tabela NBP nr 190/A/NBP/2015).

Tym samym w przypadku transakcji realizowanych w październiku br. równowartość 15.000 euro wynosi 63.579 zł.


Zapraszamy do współpracy
MR Biuro Rachunkowe Wrocław