Komornik - Nowy Podatnik VAT ; moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku czynności wykonywanych przez komorników sądowych

W dniu 9 czerwca 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną sygn.PT1.050.1.2015.LJU.19 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 41).

Stwierdzono w niej, że wykonywane przez komorników czynności, w szczególności egzekucyjne, należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem - nie ma do nich zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Oznacza to, że w odniesieniu do całej wykonywanej przez komorników sądowych działalności spoczywają na nich obowiązki właściwe dla podatników tego podatku.

Jednocześnie w interpretacji tej wskazano, że komornicy są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku z tytułu wykonywanych przez nich czynności tylko do końca września 2015 r. Od 1 października 2015 r. do wszystkich czynności wykonywanych przez komorników będą miały zastosowanie ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło w dniu 21 września 2015 r. broszurę informacyjną pt. "Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych przez komorników sądowych", w której szczegółowo omówiono zasady rozliczania podatku VAT przez tę grupę podatników. W broszurze wskazano, iż wykonywane przez komornika sądowego – występującego w takim charakterze na podstawie odpowiednich przepisów prawa – czynności, w szczególności składające się na postępowanie egzekucyjne, stanowią odpłatne świadczenie usług, opodatkowane 23% stawką podatku VAT.

W stosunku do czynności egzekucyjnych wykonywanych przez komorników sądowych określono szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Powstaje on z chwilą otrzymania zapłaty (§ 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego).

Jeżeli natomiast komornik dokonuje innych czynności niż czynności egzekucyjne, oraz czynności przekazane do jego kompetencji na podstawie odrębnych przepisów (np. sprzedaje majątek ruchomy wykorzystywany w jego działalności gospodarczej), obowiązek podatkowy w stosunku do takich czynności powstaje na zasadach określonych w ustawie o VAT.

Zapraszany do współpracy
MR Biuro Rachunkowe Wrocław