Nota Korygująca czy Faktura korygująca - Zmiana danych nabywcy notą korygującą – wyrok WSA

Istota noty korygującej sprowadza się do doprowadzenia faktury pierwotnej do stanu odzwierciedlającego rzeczywisty przebieg transakcji między jej stronami. Realizacją tego jest możliwość wystawienia przez powiat, jako faktycznego nabywcę, not korygujących do faktur zakupu dotyczących budowy szpitala i infrastruktury towarzyszącej. Stanowisko organu odmawiające słuszności prawu powiatu do dokonania tej czynności stanowi nieuprawnioną, bo zawężającą, interpretację treści art. 106k ust. 1 ustawy VAT.

Tak orzekł WSA w Kielcach w wyroku z dnia 21 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 434/14 (orzeczenie nieprawomocne).

W rozpatrywanym stanie faktycznym powiat (nabywca), który finansował daną inwestycję skorygował dane nabywcy na fakturach dokumentujących nabycie usługi w ramach tej inwestycji. Organ podatkowy zakwestionował możliwość zmiany danych nabywcy przy pomocy noty korygującej, uznając, że jedyną drogą do takiej zmiany jest faktura korygująca wystawiona przez sprzedawcę.

Zdaniem skarżącego, to powiat finansował budowę szpitala i powinien zostać wpisany jako nabywca na fakturach zakupu. W tej sytuacji dane nabywcy winny być poprawione za pomocą noty korygującej.

Sąd przyznał rację stronie skarżącej, podkreślając, iż z art. 106k ustawy VAT wynika, że notą korygującą mogą być poprawione, między innymi, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. W ten sposób ustawodawca dopuścił w powyższym przepisie możliwość wyeliminowania jakichkolwiek błędów pojawiających się na fakturze a dotyczących nabywców lub sprzedawców - także przez jej nabywcę. Takimi błędami, które może skorygować nabywca wystawiając notę korygującą będą zatem błędy powodujące, że w treści faktury zostanie omyłkowo wskazana osoba fizyczna lub prawna, która nie była stroną umowy sprzedaży. Błędami podlegającymi korekcie nie są tylko – zdaniem Sądu - oczywiste omyłki pisarskie w imieniu, nazwisku, nazwie, adresie strony, bo takiego zastrzeżenia przepis ten nie zawiera.

Sąd podkreślił, iż: „(…) w stanie faktycznym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Powiat podał, że to on rozbudowywał budynki szpitala, był inwestorem tego przedsięwzięcia i ponosił z tego tytułu wydatki. Nie wynika zatem z tych okoliczności, by Powiat nie był faktycznym nabywcą towarów czy usług. Oznacza to, że w istocie faktura została błędnie wystawiona. W tak zakreślonym stanie faktycznym nie istnieją przeszkody prawne do zastosowania treści art. 106k ust. 1 ustawy VAT. Jak trafnie podniósł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 czerwca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 19/13, nie ma ani językowych (literalnych), ani celowościowych podstaw, aby odmówić nabywcy prawa do zmiany błędnych danych, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, iż faktycznie towar został mu przekazany, a jedynie faktura została błędnie wystawiona. (…)”

Zapraszamy do współpracy

MR Biuro Rachunkowe Wrocław